#EZERŐSVOLT
2021.05.05.
OLVASÓINK
"Néha azt érezzük, túl sok mindennel kell megbirkóznunk egyszerre, és a ránk háruló feladatok száma nem egyenesen arányos a rendelkezésünkre álló idővel. Ilyenkor nem árt egy jó erős ízű kávé, ami feltölt energiával, hogy újult erővel, motiváltabban nézzünk szembe az előttünk álló kihívásokkal."
Gyakran használjuk az "ez erős volt!" felkiáltást egy kihívásos helyzet leírására, de egy jó erős kávéra is.

JÁTSSZ ÉS NYERJ! 

Az #ezerősvolt hashtag-et használva oszd meg Facebook-on vagy Instagram-on életed egy történetét, ami után úgy érezted, hogy "#ezerősvolt, de megcsináltam!" Kép, videó, történet, bármi jöhet! 
Sem a posztok, sem a nyereményjáték esetében nem feltétel a gyerekek szerepeltetése.
A nyereményjáték időtartama: 2021. május 7-30.
Sorsolás: 2021. május 31.

Nyerteseinkkel felvettük a kapcsolatot:
Fődíj - 3 fő
 • Ritalia - Instagram
 • Czuppon Annamária - Instagram
 • Papp Zsófia Petra - Instagram
További nyertesek - 12 fő
 • Madarász Csaba - Instagram
 • Csernák Anita - Instagram
 • Dudás Rajmond - Facebook
 • Vécsei Nikoletta - Instagram
 • Juhász Rita - Facebook
 • sinka2005 - Instagram
 • janoska1953 - Instagram
 • szocsneaniko - Instagram
 • Zöld Sándorné - Facebook
 • 9kaktusz - Instagram
 • Diósné Tóth Ildikó - Facebook
 • Csipkés Csenge - Instagram
Amennyiben a nyertesek közül nem jelentkezik a nyereményért a megfelelő személy, akkor a tartaléknyertesekkel is felvesszük a kapcsolatot, 6-6 fő került kisorsolásra.

 


 
 
 
Teljes játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADOD!

A Tchibo Magyarország Kft. a “Tchibo Family Extra Strong - #EZERŐSVOLT” megnevezésű online / digitális kampánya keretében a
oldalain nyereményjátékot szervez, melynek szabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját az alábbiakban olvashatja.
 1. A játék szervezője
 A „#EZERŐSVOLT” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője a Tchibo Budapest Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) (továbbiakban: ”Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat az POPART Reklámügynökség Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Ipartelep u. 2988/30.) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. 
A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti, vagy támogatja a Facebook és Instagram. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Facebook vagy Instagram munkatársaihoz.
 1. A játékban történő részvétel feltételei
  1. A Játékban kizárólag azon állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező18. életévét betöltött, cselekvőképes, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a saját tartalmat (kép, videó vagy szövegként leírt történet) készít el és oszt meg (a továbbiakban: „Pályázat”) Instagram vagy Facebook nyilvános profilján #ezerősvolt hashtag-el, valamint tartalmán megjelöli a @tchibomagyarorszag oldalát.
A Játékos a Játékban való részvétellel, azaz a Pályázat nyilvános megosztásával kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési feltételekben (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.
 1. Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt tartalmi, megjelölési előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 2. Egy Játékos kizárólag egy profillal jogosult a Játékban részt venni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profillal vesz részt a Játékban, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
 3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt 1 (egy) darab, saját Instagram vagy Facebook oldalán megosztott tartalommal (ismételten: „Pályázat”) jogosult részt venni a Játékban.
A Pályázat nyilvános megosztásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó vagy azzal kapcsolatosan esetleg felmerülő mindennemű felelősséget kizárja. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 1. A Játékból ki vannak zárva a Tchibo Budapest Kft. és a POPART Reklámügynökség Kft. dolgozói, alvállalkozói és megbízottjai, valamint azok alkalmazottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1 §(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Pályázat:
 1. nem sértheti más szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz vagy személyhez fűződő jogait, hírnevét;
 2. jogosulatlanul nem jelenítheti meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt;
 3. nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, vagy arra alkalmas, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 4. nem tartalmazhat közvetlen vagy közvetett, burkolt vagy nyílt politikai, vagy politikai pártra, társadalmi szervezetre, állami és nemzetközi szervekre és intézményekre vonatkozó üzenetet vagy értékítéletet;
 5. erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat;
 6. nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú;
 7. nem tartalmazhat a Tchibo Budapest Kft-re, a POPART Reklámügynökség Kft-re és partnereikre, illetve a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott és értékesített termékekre vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket;
 8. nem tartalmazhat a Tchibo Budapest Kft. és a POPART Reklámügynökség Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket, értékítéleteket;
 9. nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára;
 10. publikációja nem valósít meg közvetlen vagy közvetett gazdasági reklámot, illetve annak közzétételét (ide nem értve a Szervező promócióját);
 11. nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást;
 12. nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
 13. nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését;
 14. nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott  erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
 15. nem mutathat olyan módon gyermekeket, ami sérti a gyermekek jogait vagy esetleg veszélybe sodorja őket
Azt a Játékost, akinek Pályázata nem felel meg a fenti követelményeknek, vagy bebizonyosodik, hogy más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervező / Lebonyolító kizárja a Játékból. A Pályázat megosztását követően a Pályázatot a Lebonyolító a jelen pontban foglalt szempontok szerint megvizsgálja, és amennyiben a Pályázat a fenti feltételeknek nem felel meg, a Játékos Pályázata a Játékban nem vesz részt.
 1. A Pályázat tartalmáért a felelősség teljes körűen a Játékost terheli, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.
 2. A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját készítésű tartalmat oszt meg. Az esetleges jogsértésekért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősségét kizárja, és Játékos vállalja, hogy jogsértés esetén az ezzel kapcsolatosan a Szervezőt és / vagy a Lebonyolítót ért hátrányos következmények alól teljes körűen mentesíti. Kép, videó vagy szöveges tartalom nyilvános megosztásával/feltöltésével a Játékos vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői vagy személyhez fűződő jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.
Ha a Játékos és / vagy Szervező / Lebonyolító ellen a Pályázat feltöltésével, a Játékkal kapcsolatban álló ügyben eljárás indul, akkor a Játékos köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt és / vagy Lebonyolítót az eljárásból, illetve perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt és / vagy Lebonyolítót elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, illetve az esetleges elmarasztaló határozat alól mentesítsék.
A Játékos Pályázatára (képre, videóra vagy szöveges tartalomra) a Játék lebonyolítása érdekében, valamint későbbi marketing tevékenység céljából ingyenes, minden felhasználási módra kiterjedő (értve ezalatt a Tchibo Facebook oldalon való megosztást, átdolgozást, valamint kép- vagy hangfelvételen történő rögzítést, illetve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), időbeli és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, átruházható felhasználási jogot enged a Szervező és Lebonyolító részére. A tartalom feltöltésével a Játékos – a fent meghatározott esetekre – kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról. Játékos szavatolja, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatosan teljes rendelkezési joggal bír, azon harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználást kizárná vagy korlátozná.
 1. A játék leírása
  1. A Facebook-on vagy Instagram-on saját profillal rendelkező Játékos tud részt venni a Játékban (ez a Játékban történő részvétel előfeltétele). A #EZERŐSVOLT pillanat megörökítését vagy leírását, a tartalom megtervezését követően a Játékos feltölteni saját tartalmát, saját Facebook vagy Instagram profiljára nyilvánosan. A #EZERŐSVOLT pillanatok megnevezés alatt olyan helyzetek megosztását várjuk, amiből egyértelműen kiderül, hogy sikerült egy felmerülő nehézségen, képtelen helyzeten felülemelkednie a fogyasztónak a Tchibo termék által. A Játékban a Játékos csak a nyilvános megosztást követően tud részt venni. A Játékos saját Facebook vagy Instagram profilján a 2.1. pontban leírtak szerint Pályázatot megoszt (feltölt), amellyel – amennyiben azt az alábbiakban foglaltak szerint 2021. május 31. 10:59:59 másodpercig nem törli - részt vesz a sorsolásban. A Nyertesek Pályázatai közzétételre kerülhetnek a Tchibo Magyarország Facebook (https://hu-hu.facebook.com/tchibomagyarorszag ), Instagram (https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/?hl=hu)  oldalán valamint weboldalán (www.tchibofamily.hu). A Pályázatot a Facebook-ra vagy Instagram-ra nyilvánosan feltöltött Játékosok közül kerül kisorsolásra a Nyertes (a továbbiakban: „Nyertes”). A feltöltést (és a jelen Játékszabályzat kifejezett elfogadását) követően a Játékosnak 2021. május 30. 23:59:59 másodpercig van módja törölni vagy módosítani a megosztott Pályázatát. Az ezen időpontot követően a Facebook-on és az Instagram-on megosztott állapotban lévő Pályázatok automatikusan részt vesznek a sorsolásban.
 2. A játék időtartama
A Játék 2021. május 7 napján 11:00:01 másodperctől 2021. május 30. napján 23:59:59 másodpercig tart. A Játék időtartama alatt a jelen szabályzatnak megfelelően beérkezett érvényes Pályázatok, a 2021. május 30., 23:59:59 órai időállapot szerint automatikusan részt vesznek a sorsolásban. A Játék időtartama (azaz kezdő időpontja) előtt, illetve befejezését követően beérkezett Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.
 1. Nyeremények, kiválasztás és sorsolás
  1. A Szervező a Lebonyolító közreműködésével a Játék lezárultát követően, 2021. május 31. napján 11:00:00-kor a beérkezett érvényes Pályázatok megosztói közül összesen 15 db (azaz tizenöt darab) nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”), és 12 db (azaz tizenkettő darab) tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol ki véletlenszerű sorsolással a Woobox felületén, a Pályázat egyik feltételeként megadott hashtag alapján, az alábbiak szerint:
 1. a Pályázatukat az Instagram vagy a Facebook közösségi oldalon nyilvánosan megosztó Játékosok közül 3 db (azaz három darab) Fődíj Nyertes (a továbbiakban: „Fődíj Nyertes”) és 6 db (azaz hat darab) Tartaléknyertes kerül kisorsolásra; valamint
 2. a Pályázatukat az Instagram vagy a Facebook közösségi oldalon nyilvánosan megosztó Játékosok közül 12 db (azaz tizenkettő darab) Nyertes és 6 db (azaz hat darab) Tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A Nyertes nyereménye (a továbbiakban: „Nyeremény”):
A Nyertes Nyereménye egy feliratos #EZERŐSVOLT vászontáska, egy Tchibo Family mágneses családi tervezőnaptár filccel, egy Tchibo Family Extra Strong bögre, fél évre elegendő Tchibo Family Extra Strong kávé (2 kg szemes, 3 kg őrölt, pörkölt verzióban).
A Fődíj Nyertes nyereménye (a továbbiakban: „Főnyeremény”):
A Fődíj Nyertes Nyereménye egy Tchibo ajándékkártya 15 000 FT értékben, egy feliratos #EZERŐSVOLT vászontáska, egy Tchibo Family mágneses családi tervezőnaptár filccel, egy Tchibo Family Extra Strong bögre, fél évre elegendő Tchibo Family Extra Strong kávé (2 kg szemes, 3 kg őrölt, pörkölt verzióban).
A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény és a Főnyeremény tartalmának egyoldalúan történő megváltoztatására, készlethiány vagy egyéb felmerülő körülmény miatt.
A Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremény minőségéért, hibáiért semmilyen felelősséget nem vállal, a Nyertes a hibás termékkel összefüggő esetleges igényét az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Weboldalon és egyéb online felületeken megjelenített Nyeremények és Főnyeremények megjelenése közötti esetleges optikai eltérésekért (pl. minta és bögre pontos mérete, színe stb.) Szervező minden felelősségét kizárja.
 1. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
 2. A Tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében - válnak jogosulttá a Nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes/Fődíj Nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő Tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely személyi (*-gal jelölt) vagy alaki és tartalmi feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kizárásra kerül, vagy a 6.3. pontban foglaltak szerint a Nyertessel a Nyeremény átadása érdekében Szervező / Lebonyolító nem tudja felvenni a kapcsolatot.
 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
  1. Szervező a Nyertest és a Fődíj Nyertest Facebook vagy Instagram üzenetben értesíti a nyertességről. A Tchibo Magyarország Facebook vagy Instagram profilja által elküldött valamennyi üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A Nyereményt és a Főnyereményt a Szervező az adott Nyertesnek vagy Fődíj Nyertesnek az értesítés visszaigazolásakor írásban megadott, létező, valós és érvényes magyarországi lakcímére futárszolgáltatás igénybevételével kézbesítteti. A Nyeremény vagy Főnyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Játékos által megadott személyes adatokat (név, lakcím) a Szervező a Nyeremény vagy Főnyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét azon esetre nézve, amennyiben a Nyertes vagy Fődíj Nyertes által fentiek szerint megadott cím nem valós, vagy egyéb, a Szervezőnek / Lebonyolítónak nem felróható körülmény miatt a Nyeremény vagy Főnyeremény kézbesítése a jelen szabályzatban foglaltak szerint meghiúsul.
  2. Szervező a Játékos által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
  3. Amennyiben a Nyertes vagy Fődíj Nyertes nem érhető el a Játékban használt profilokon, vagy a nyertességről szóló értesítéstől számított 3 (három) naptári napon belül nem válaszol (a Nyeremény vagy Főnyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg), a Nyeremény vagy Főnyeremény bármely további értesítés nélkül átszáll a sorsolási sorrendben következő Tartaléknyertesre. A Nyertes vagy Fődíj Nyertes elfogadja és tudomásul veszi, hogy a jelen szabályzat értelmében, amennyiben bármely okból a Szervező / Lebonyolító a jelen pontban foglaltak szerint nem tudja elérni a megadott időtartamon belül, kimentésnek, igazolásnak a felmerült ok jellegétől függetlenül nincs helye részéről.
  4. A nyertesség érvényessé válását követően a Nyereményeket vagy Főnyereményeket a Szervező / Lebonyolító juttatja el a Nyertes vagy Fődíj Nyertes Játékos részére az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül.
  5. Szervező a Nyeremény vagy Főnyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból határidőben át nem vett Nyereményről vagy Főnyereményről – a Nyertes vagy Fődíj Nyertes külön értesítése nélkül – a sorsolási sorrendben következő Tartaléknyertest értesítse.
  6. A Szervező / Lebonyolító kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a Nyereményt vagy Főnyereményt azért nem lehet átadni, mert a Facebook vagy Instagram üzenetben megadott regisztrációs adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.
  7. A Szervező a Nyerteseket és Fődíj Nyerteseket és a nyertes Pályázatokat a Weboldalon (www.tchibofamily.hu), hozza nyilvánosságra a Nyertessel vagy Fődíj Nyertessel való adategyeztetést követően. A Nyertes és Fődíj Nyertes lista legkésőbb a Játék lezárultát követő 30 napon belül hozzáférhető. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes vagy Fődíj Nyertes Játékos(ok) Pályázat megosztáskor használt profil neve és Pályázata jelenik meg.
  8. A Szervező / Lebonyolító nem vállal felelősséget a futár útján történő kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező / Lebonyolító nem vállal felelősséget. Az igénybevett futárcég szerződési feltételei az alábbi linken megtekinthetők: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek.
  9. A Nyeremény vagy Főnyeremény a Nyertes vagy Fődíj Nyertes részére térítésmentesen kerül átadásra; a Nyeremény vagy Főnyeremény kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli, továbbá a Nyeremény vagy Főnyeremény utáni esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti. Szervezőt a Nyeremény vagy Főnyeremény fentiek szerinti átadásával kapcsolatos költségek, illetve a Nyeremény vagy Főnyeremény esetleges adóvonzatának kiegyenlítésén felül további kötelezettség nem terheli.
 2. Adatvédelem, Vegyes rendelkezések 
  1. A Játékos a Pályázatot saján Facebook vagy Instagram oldalán történő nyilvános megosztásával egyidejűleg megadott, a jelen Játékszabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatával kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (név, profil név, lakcím) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (úgymint a kiválasztás, a Nyertessel vagy Fődíj Nyertessel történő kapcsolattartás, a Nyertes vagy Fődíj Nyertes kihirdetése, a Nyeremény vagy Főnyeremény átadása céljából) kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi. A Lebonyolító intézi a Nyeremények és Főnyeremények csomagolását, a szállítás és a postai adminisztráció előkészítését, majd a szállítást, a Szervező által megadott címzett lista alapján
  2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen szabályzat megfelelő módosításával és a módosított változatnak a Weboldalon történő nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a Játékosokat.
  3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben megfelel a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályokban előírtaknak; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.
  4. Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek (Játékosok) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása. A Játékosok a hozzájárulásukat a Játék időtartama alatt bármikor, bármilyen korlátozás nélkül visszavonhatják akár a feltöltött Pályázat törlésével, akár a Szervező elérhetőségeinek bármelyikére megküldött, erre irányuló értesítése útján. Az önkéntes hozzájárulás fentiek szerinti visszavonása a Játékból való kizáráshoz, illetve a Nyeremény vagy Főnyeremény érvénytelenítéséhez vezet, ha a Játék vége, illetve a Nyeremény vagy Főnyeremény átadása előtt történik.
  5. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz:
 1. önkéntes, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, profil nevét, és lakcímét, valamint a Nyeremény vagy Főnyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából kezelje;
 2. feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy fenti adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja;
 3. tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék lebonyolításával összefüggő fenti adatait – a Játékos adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása miatti megszüntetés esetét kivéve – a Játék időtartama alatt jogosult kezelni, Nyeremény vagy Főnyeremény megnyerése esetén pedig a Nyertes vagy Fődíj Nyertes Játékos önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett adatait a Szervező a Nyeremény vagy Főnyeremény megnyerésétől, illetve ha a Nyeremény vagy Főnyeremény átvételre került, úgy annak átadásától számított öt (5) évig tárolja (a Nyeremény vagy Főnyeremény hátteréül szolgáló ügylet megtörténtének és valamennyi, jogi szempontból jelentős körülményének adatkezelő általi bizonyíthatósága érdekében);
 4. tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 7. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel, és azokat csak a jelen szabályzatban foglalt feltételek mellett továbbítja harmadik személy számára, kivéve, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező;
 5. tudomásul veszi, hogy a Szervező az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Játékos adatait törli.
 1. a játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  1. A Játékosnak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az adatkezeléshez történő hozzájárulását a jelen szabályzat 7.5. pontjában foglaltak szerint.
  2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
  3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
  4. A Tchibo Budapest Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  5. Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:
Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán
E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu
 
 1. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 1. Felelősség
  1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook vagy Instagram felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a felületek valamelyikét, illetve szerverét ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook vagy Instagram felületek rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook vagy Instagram felületek nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hibát mielőbb jelezze a felületek üzemeltetőinek.
  3. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy függetlenül az ebben érintettek körétől a Játékot szüneteltesse, vagy töröltesse.
  4. Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
  5. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Játékos nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, illetve ezen igényéről a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond, továbbá a jelen szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.
  6. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
  7. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért, illetve annak bármely esetleges következményéért.
A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a Játékszabályzat esetleges módosításáról a Játékosokat a Weboldalon (www.tchibofamily.hu) tájékoztatja, valamint a módosított Játékszabályzatot ugyanott teszi közzé. Kérdés vagy észrevétel  esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen áll rendelkezésre: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1., e-mail: levelek@tchibo.hu.
 
Tchibo Magyarország Kft.
2021.05.07.
 
Hozzászólások